zaterdag 08 mei 2021

R Rubrieken

De gemeente wil bouwen op de gemeentewerf, een chemische tijdbom

Ruim veertig jaar geleden was Lekkerkerk opeens wereldnieuws: een hele woonwijk bleek te zijn gebouwd op verontreinigde grond. Wassenaar zou binnenkort wel eens een tweede Lekkerkerk kunnen worden.

Wat is er precies aan de hand? De gemeente is van plan de gemeentewerf, het terrein naast het gemeentekantoor waar vroeger de gasfabriek stond, opnieuw in te richten. Het gaat hier om het meest vervuilde stuk grond van Wassenaar. De bodem bevat hoge concentraties giftige stoffen, zoals cyanide, minerale olie, benzeen, en (ace)naftaleen. Bovendien is het grondwater over het hele terrein verontreinigd met verhoogde concentraties zware metalen (kwik, lood, cadmium) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Daarnaast wordt de bodemkwaliteitsnorm voor woningen met tuin overschreden door de aanwezigheid van (teer)geuren en kolengruis. En of dat nog niet erg genoeg is, lijkt het er op basis van de gemeten concentraties op dat de verontreiniging zich vooral in westelijke richting verspreidt.

Al in 2004 bleek uit onderzoek dat de grond van de gemeentewerf ernstig vervuild was. Het kaartje hieronder, met het gemeentekantoor rechtsboven, toont de verontreinigingszones van de PAK’s (groen) en cyanide (rood) . Het gearceerde stuk laat zien hoe de vervuiling op basis van de stroming van het grondwater in de toekomst zou kunnen uitbreiden richting van Zuylen van Nijeveltstraat en de Havenstraat. (lees verder onder afbeelding)

afbeeldinggemeentewerf

Tijdens recente gesprekken echter over mogelijke bouwscenario’s met een aantal bewoners van wie hun huis aan de gemeentewerf grenst, nam de gemeente de vervuiling van de werf niet serieus, reageerde zij ontwijkend, en vond zij dat bodemsanering “niet aan orde was” en dat “het wel goed zou komen.” Terwijl de gemeente op grond van de Wet bodembescherming een zorgplicht heeft om onverwijld de verontreiniging ongedaan te maken, en de gezondheidsrisico’s voor de burgers, die hieruit voortvloeien tot een minimum te beperken.

Sommige bewoners in het gebied vinden het vijf voor twaalf en overwegen de gemeente aansprakelijk te stellen voor de vervuiling van hun tuinen.

Het moge duidelijk zijn dat het terrein van de gemeentewerf niet kan en mag worden bebouwd voordat de vervuilde grond is afgevoerd. Niemand wil een tweede Lekkerkerk waar sanering pas plaatsvond nadat alle nieuwbouwhuizen wegens ontoelaatbare gezondheidsrisico’s onbewoonbaar werden verklaard. Wij roepen de leden van de gemeenteraad daarom op hun invloed te laten gelden, een tegenmacht te vormen, en de in de Tweede Kamer gepropageerde nieuwe bestuurscultuur toe te passen door
1. niet in te stemmen met de bouwscenario’s/plannen van de gemeente;
2. volledige sanering van de grond van de gemeentewerf te eisen voordat er gebouwd kan worden;
3. de kosten van de sanering te reserveren in de gemeentebegroting; en
4. conform het coalitieakkoord in overleg met de buurt invulling aan het te bebouwen terrein te geven met aandacht voor parkeermogelijkheden, esthetiek, en groenvoorziening.

John Borking & Boet Derks Buurtplatform Centrum