zondag 02 oktober 2022

P Politiek

PvdA: Urgentie woningbouw dringt door?

Maandag jl. boog de commissie Fysieke Leefomgeving zich over een eerste concept van de woonvisie 2021 -2025. Hierin geeft het College zijn visie op wat er in Wassenaar nodig is aan woonruimte en hoe zij dit wil realiseren. De huidige coalitie beoogt in haar coalitieakkoord de realisatie van 50 tot 75 woningen per jaar.

Oppositiepartij PvdA vindt deze ambitie volstrekt onvoldoende omdat er tot 2030 minimaal 1000 nieuwe woningen moeten komen. Ook hebben de sociaal democraten zich in stevige bewoordingen uitgelaten over het gebrek aan urgentiebesef bij het College. Weifelend en terughoudend reageerde het College op het burgerinitiatief Stokstaartjes (21 woningen op de gemeentewerf) en het burgerinitiatief Kerkehout werd in eerste instantie afgewezen. Maar er is hoop, vlak voor de vergadering kwam het College afgelopen maandagavond tot verrassing van de commissie met een bijlage waarin locaties, aantallen, doelgroepen en een tijdpad worden beschreven. Een document waarop de commissie meerdere keren had aangedrongen en dat maar niet kwam.

De PvdA fractie bij monde van commissielid Henri van Smirren gaf dan ook aan blij verrast te zijn met dit overzicht. Henri van Smirren: “beter laat dan nooit, de gemeentewerf en Kerkehout staan nu nadrukkelijk in de plannen van het College en zelfs het politiebureau wat in ieder geval deels geschikt zou kunnen worden gemaakt voor woningen staat in de lijst, een optie die de wethouder eerder resoluut als onrealistisch van de hand wees”. Alles opgeteld komt het College tot 996 woningen die in de komende jaren worden gebouwd.

Maar laten we niet te vroeg juichen vindt de PvdA-er, papier is geduldig en een groot deel van de woningen, 500 stuks, worden gerealiseerd op de ANWB locatie, dat is op Wassenaarse grond maar niet iedereen zal dit ook zo ervaren. Ook de bewoning van het gemeentekantoor (35 woningen) is afhankelijk van de verhuizing van de ambtenaren naar de door de coalitie beoogde aanbouw van raadhuis de Paauw en dat ziet de sociaal democraat nog niet gebeuren. Een deel van de gemeentewerf heeft verontreinigde grond dus dat moet ook eerst worden opgelost.

Kortom; er zijn nogal wat vragen te stellen bij het realiteitsgehalte maar er is nu wel een belangrijke stap gezet. De PvdA zal druk op de ketel houden om te komen tot voldoende woningen, met name voor mensen met een kleine beurs en middeninkomens, die zijn immers heel hard nodig in Wassenaar.