zaterdag 24 juli 2021

P Politiek

D66: Kadernota aangenomen!

Raad geeft verder richting aan uitwerking begroting. Voor D66 belangrijk dat nu gewerkt wordt aan verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Resultaat van de door D66 ingediende motie. De D66-fractie was mede-indiener van motie over verbetering van de organisatie van de Jeugdzorg.

Op 7 juli is de (financiële) Kadernota 2021-2024 behandeld. Dit is elk jaar de start van het begrotingsproces. Mooi moment om stil te staan bij wat is bereikt sinds de start van het college in 2018 (jammer dat enkele raadsleden de vergadering verlieten zodat zij de college-beantwoording en debat misten). Op het gebied van de grote projecten zijn belangrijke stappen gezet. Denk aan de geplande opening van de sporthal eind volgend jaar. Recent is duidelijk geworden dat Wassenaar een eigen beleidsstaf krijgt, die mogelijkerwijs in de De Paauw komt.

Fractievoorzitter Bloemendaal: “D66 is blij dat Wassenaar weer in bestuurlijk rustiger vaarwater is gekomen met de bevestiging van de Wassenaarse zelfstandigheid door de benoeming van burgemeester De Lange”. Op het gebied van duurzaamheid vervolgt hij: “De fractie is heel tevreden met de aankondiging van het college dat bij de uitwerking van de begroting invulling gegeven gaat worden aan de verduurzaming van het vastgoed. Resultaat van de D66-motie op dit punt. In het debat kwam naar voren dat duurzaamheid nog niet bij iedereen hoog genoeg op de agenda staat. Het nationaal Klimaatakkoord is helder: de komende 10 jaar moeten we landelijk 49 % CO2-reductie bereiken ten opzichte van 1990; om dat doel te bereiken moet er nog veel gebeuren. We zullen als Wassenaars bestuur ook een bijdrage moeten leveren aan dat nationale beleidsdoel. Toegegeven: het is een ingewikkeld probleem.

Maar het is belangrijk dat het gemeentebestuur een voorbeeldrol vervult op het gebied van zuinig omgaan met energie door isolatiemaatregelen en milieuvriendelijke stroomopwekking door zonnepanelen. Goed dat daarmee nu een begin wordt gemaakt!
Voor de jeugdzorg geldt: het college gaat met een verbeterd actieplan aan de slag. Het doel is en blijft hetzelfde: door de zorg dichter bij de inwoners te organiseren moet een beter en meer kosteneffectief resultaat gehaald worden. D66 steunt deze aanpak.

Bloemendaal: “Ik heb in onderling debat er uitdrukkelijk op gewezen dat onze fractie juist vindt dat kinderen die jeugdzorg hard nodig hebben niet “het kind van de rekening mogen worden”. We moeten voorkomen dat we uiteindelijk straks een onbetaalbaar systeem hebben gebouwd waardoor juist diegenen die dat het hardst nodig hebben, buiten de boot vallen.

D66-fractie.