woensdag 05 augustus 2020

N Nieuws

Kadernota gemeente Wassenaar 2021: Focus op investeren in Wassenaar

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) presenteert in de Kadernota 2021 een meerjarige sluitende begroting waarbij de focus ligt op investeren in de gemeente Wassenaar. Maar waarbij scherpe financiële keuzes ook nodig zijn om dit mogelijk te maken.

 De onderliggende kadernota en de begroting 2021-2024 komen tot stand in bijzondere omstandigheden. De corona uitbraak leidt tot grote onzekerheden én mogelijke gevolgen voor de economische groei, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën. De omvang en het effect van de coronacrisis zijn momenteel nog moeilijk te overzien. Dat de effecten er zijn voor inwoners, bedrijven en ook voor de gemeente is duidelijk. Sommige gemeenten overwegen daarom een beleidsarme kadernota of brengen zelfs helemaal geen kadernota uit. De gemeente Wassenaar kiest ervoor nu juist wel – net als elk jaar - een kadernota uit te brengen, zodat Wassenaar op basis van een actueel beeld kan besluiten over de financiële ruimte voor haar beleid voor de jaren 2021- 2024.

Wat is een kadernota?

De kadernota is een belangrijk beleidsstuk van de gemeente. Daarin staat aangegeven welke meerjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. De kadernota vormt in feite de start van de jaarlijkse Planning & Control-cyclus (P&C-cyclus). In de kadernota wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt voor bestaand en nieuw beleid. De kadernota vormt daarmee de basis voor de begroting 2021, die eind dit jaar vastgesteld wordt.

Beperkte financiële ruimte voor de gemeente

Het college slaagt er in om - door het maken van -noodzakelijk- scherpe keuzes - de begroting meerjarig sluitend te laten zijn. Dit neemt niet weg dat de financiële ruimte voor Wassenaar beperkt is. De financiële kaders worden in sterke mate beïnvloed door de volgende ontwikkelingen:

Afschaffing Precariobelasting miv 2022
Het landelijke besluit om de precariobelasting af te schaffen is eerder genomen. Met ingang van 2022 gaat Wassenaar echter de financiële gevolgen voelen. Deze bedragen € 1,8 miljoen per jaar. Deze € 1,8 miljoen wordt niet gecompenseerd vanuit andere inkomsten. De nutsbedrijven die deze precariobelasting betalen, hebben aangegeven om de afschaffing door te zullen rekenen in lagere tarieven voor de inwoners. Vorig jaar heeft de Raad besloten om vanaf 2022 de OZB met 10% te verhogen. Per saldo zullen de effecten voor de inwoners hiervan beperkt zijn.

Fors hogere kosten jeugdhulp
De kosten voor de jeugdzorg blijven naar verwachting harder stijgen dan begroot. Niet alleen in Wassenaar, maar in heel Nederland. De compensatie vanuit het Rijk blijft helaas onvoldoende en de kostenstijgingen zijn dusdanig dat deze niet meer door gemeenten in de eigen begroting -redelijkerwijs- opgevangen kan worden. Dit neemt niet weg dat er in het verleden al taakstellingen zijn opgenomen om de kostenstijgingen te beperken. Ook in de komende jaren blijft het uitgangspunt om goede jeugdzorg te leveren, tegen aanvaardbare kosten.

De inkomsten vanuit het Rijk staan onder druk
De gemeentefinanciën staan onder druk. Niet alleen in Wassenaar, maar vrijwel in heel Nederland .Het grootste gedeelte van de gemeentelijke inkomsten is afkomstig uit het landelijke Gemeentefonds. Dit geld is bedoeld om allerlei taken mee te kunnen uitvoeren. De middelen die gemeenten uit dit fonds ontvangen staan al jaren onderdruk. Dit is door de extra uitgaven door de Corona crisis nog eens extra nijpend geworden. De gemeente Wassenaar roept het Rijk dan ook nadrukkelijk op om "de koek te vergroten". Hier bovenop heeft het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd dat zij mogelijk met nieuwe verdelingsregels die mogelijk negatief kunnen uitvallen voor groene en 'dunbevolkte' gemeenten zoals Wassenaar.

Op weg naar Wassenaar 2030

De gemeenteraad van Wassenaar besloot op 18 juni 2019 om de realisatiekracht van onze gemeente duurzaam te versterken. Dit maakt onderdeel uit van de realisatieopgaven "Op weg naar Wassenaar 2030" wat uit de volgende delen bestaat: 1. Veilig, groen en internationaal dorp 2. Een dorp in beweging 3. Iedereen doet mee 4. Duurzaam en toekomstbestendig 5. Bouwen aan een solide basis én 6. Denken in mogelijkheden.

We blijven investeren in Wassenaar

In 2020 is er een uitgebreid investeringsprogramma opgesteld. Zo is de Strandpost van de Wassenaarse Reddingsbrigade volledig gemoderniseerd. Ook in 2021 (en verder) wordt in Wassenaar geïnvesteerd zoals:

  • Het behoud en herstel van de buitenplaats de Paauw;
  • Een nieuw te bouwen sporthal aan de Dr. Mansveltkade;
  • Een gymzaal aan de Burmanlaan (bedoeld voor de kinderen van de Nuts -en de Jozefschool);
  • Herstel kades Havenkanaal;
  • Veiligheidsmaatregelen molen centrum;
  • Verbeteren fietsveiligheid Starrenburglaan;
  • Beeldkwaliteitsplan Winkelhaak centrum;
  • Revitalisering strand Wassenaarse Slag.

De Kadernota 2020 wordt besproken in de raadsvergadering van dinsdag 7 juli 2020 in raadhuis De Paauw. U kunt de vergadering LIVE volgen via de website www.wassenaar.nl onder het kopje bestuur, gemeenteraad, raadsvergadering, 7 juli 2020. Hier vindt u ook alle vergaderdocumenten.

 

 

 

 

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief