dinsdag 26 oktober 2021

P Politiek

D66: financiën én duurzaamheid halverwege de raadsperiode…

Vorige week debatteerde de raad over de jaarrekening 2019; stemming in juli. Belangrijke onderwerpen voor D66 zijn duurzaamheid en actuele ontwikkelingen in de werkorganisatie Duivenvoorde. Ook D66 steunde het amendement “Kerkehout”, waardoor geld beschikbaar komt voor een haalbaarheidsonderzoek naar samenvoeging van Buurt- en Sportaccommodaties, mogelijk in relatie met woningbouw.

De fractie heeft waardering uitgesproken over de heldere wijze van presentatie van de cijfers van de jaarrekening 2019 en is vooral tevreden met het positieve resultaat van de jaarrekening. Financiële stabiliteit is een van de kernvoorwaarden om Wassenaar zelfstandig te houden en deze jaarrekening draagt hieraan bij. Wel heeft de fractie extra aandacht gevraagd voor het doorschuiven van geld uit de begroting van 2019 naar 2020 omdat de bijbehorende activiteiten nog niet hebben plaatsgevonden. Kort gezegd: er is minder uitgevoerd dan gepland. Het college heeft aangeven daar hard mee aan de slag te gaan. 

Ook de begrotingen van de regelingen waarin Wassenaar met andere gemeenten samenwerkt, kwamen aan bod zoals de ambtelijke Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) en de vuilophaaldienst Avalex. Wat betreft de WODV is het zeker op zijn plaats een welgemeend compliment uit te delen over de wijze waarop in tijden van corona de ambtenaren van de WODV hun werk hebben gedaan. Dit compliment geldt uiteraard ook voor de Griffie en College. Onze aandacht gaat voor wat betreft de WODV uit naar verdere structuurverbetering. Wij vinden dat voor beleidsonderwerpen Wassenaar eigen toegewezen ambtenaren nodig heeft. Er is een eerste stap gezet door het college, maar we zijn er nog niet. Wat Avalex betreft heeft D66 met de VVD aangedrongen op het maken van een vergelijking van de kosten in gemeenten die vergelijkbaar zijn met Wassenaar.

Het Rijk heeft Wassenaar een flink subsidiebedrag (€237.000) toegekend ten behoeve van de transitievisie warmte in het kader van het Klimaatakkoord. Wethouder Lia de Ridder heeft aangegeven actief te sturen op een visie voor wat betreft het aardgasvrij maken van woningen voor 2050. Wij zullen daarbij oog hebben voor de noodzaak om de energietransitie hand in hand te laten verlopen met een circulaire aanpak. Energiezuinig bouwen is nu de norm, maar circulair bouwen versnelt de energietransitie. Bij de woningbouwprogramma’s waar het college mee naar buiten komt zal D66 aandringen op het meenemen van circulaire criteria zoals bijvoorbeeld voor hergebruik van (bouw)materiaal.

Bij de financiële afspraken voor volgende jaar 2021 zullen we aandacht vragen voor duurzaamheid!

De D66 fractie

.