donderdag 11 augustus 2022

P Politiek

D66 vraagt aandacht voor duurzaamheid en groen

Ten gevolge van de coronacrisis vergaderde de raad vorige week twee avonden op een rij. Grote onderwerpen op de agenda: De Paauw en de Groene Zone. Ook vraagt D66 om meer bewustwording bij afvalscheiding en bestrijding van zwerfafval.

De Paauw. Besloten is om snel uit te zoeken hoe weer een echt bestuurscentrum – dus inclusief ambtelijke staf - van De Paauw te maken. Fractievoorzitter Bloemendaal: “Sinds vorig najaar is er steun in de raad om dat idee uit te werken. Het onderzoek dat er ligt en die optie vergelijkt met de variant maatschappelijke functie met verhuur van kantoorruimte geeft daar geen helder antwoord op”. We willen nu met voorrang weten hoe het concept bestuurscentrum vorm gegeven kan worden en vooral in relatie met het monumentale karakter van gebouw en park, inclusief duurzaamheidsmaatregelen. Uiteraard moet ook het verkeerskundige aspect geanalyseerd worden. En zal opnieuw met de buurt gesproken gaan worden. Noem het een quick scan naar de haalbaarheid. Bloemendaal vervolgt: “Wij denken dat later bij de uitwerking verminderde automobiliteit aan de orde komt door fietsgebruik te stimuleren en door meer thuis te werken”. Afnemend autogebruik is goed voor milieu en duurzaamheid. Meer fietsgebruik en meer thuiswerken zijn stappen waar we al mee hebben leren omgaan door de coronacrisis.

De Groene Zone. Bekend als het buitengebied van Wassenaar aan de grens met Katwijk. We hebben graag een bijdrage geleverd aan het amendement dat van het college vraagt vooraf aan de publicatie van de nota van uitgangspunten over de Groene Zone nog een verdiepingsslag te maken. Hierbij zal worden gekeken naar de balans tussen agrarische activiteit, recreatie en (meer) groen. D66 wil met name ook extra aandacht voor de “groenbijdrage” in dit gebied om zo een bijdrage te leveren aan de oplossing van het stikstofvraagstuk. De raad gaat deze week hiermee concreet aan de slag.

Afvalscheiding en zwerfafval. Wij hebben samen met de VVD een motie ingediend waarbij het college wordt opgeroepen actiever te zijn op het gebied van communicatie en samenwerking met inwoners om zo bewustwording bij scheiding van huishoudelijk afval te vergroten. Deze motie werd raadsbreed aangenomen. Ook pleiten we voor stickers op de diverse vuilbakken met een heldere tekst, zodat inwoners makkelijk kunnen zien welk afval in welke bak thuishoort. Het college gaat hiermee dus aan de slag; de fractie van D66 is daar blij mee!

Kortom drie onderwerpen waarbij wij aandacht vragen voor milieu, duurzaamheid en groen!

D66 fractie.