dinsdag 22 juni 2021

P Politiek

D66: Woningbouw krijgt hoognodige extra aandacht

De woningbouw in Wassenaar stagneert. Een overzicht van bouwlocaties en mogelijkheden uit 2018 heeft nog geen invulling gehad. Het college is vorige week dinsdag in de raad met een motie opgeroepen nu echt benen te maken met de planning. Voor 1 februari 2020 moet er een concreet plan komen; in eerste aanleg voor de gemeentelijke locaties.

Twee edities terug was een uitgebreid helder verslag van deze krant te lezen van de laatste commissie-avond Fysieke Leefomgeving. Die avond werd gedebatteerd hoe de woningbouw in Wassenaar op gang te krijgen. In zijn bijdrage gaf Ritske Bloemendaal, fractievoorzitter van D66, aan dat de voorliggende informatiebrief nr. 80 (zie website van de gemeente) een mooie aanvulling is op een eerder overzicht uit maart 2018. Het geeft helaas geen concreet inzicht in: “wanneer nu waar in Wassenaar gestart gaat worden met bouwen voor welke doelgroep of zoals hij het verwoordde: laten we nu een volgende en laatste stap zetten in de planning en dus college kom met een concrete uitwerking naar doelgroep en locatie”. 

De inventarisatie is nu echt wel op orde, maar kom met afgewogen voorstellen zodat jongeren (starters), ouderen, gezinnen een kans wordt geboden in Wassenaar te gaan wonen of te blijven wonen. Kijk daarbij naar de afspraken uit het coalitieakkoord en zorg zo voor voldoende sociale bouw, en stimuleer ook de bouw in de vrije sector voor middel dure huur en koop.

Bij monde van de fractievoorzitter kondigde D66 aan een motie te overwegen om versnelling in de planning en zo in de uitvoering van bouwplannen in ons te dorp te bewerkstellingen. Bij de beantwoording gaf de wethouder aan dat gebrek aan mankracht in het ambtelijk apparaat mee kan spelen in het maken van meters. Deze punten en de mogelijke vertraging in het voortvarend doorpakken door gebrek aan mankracht was voor D66 inderdaad genoeg reden om de coalitiegenoten mee te krijgen in een motie die aandringt bij het college om nu voor 1 februari as. concreet te worden. De motie besteed ook aandacht aan inwoners met ideeën die zij graag meegenomen willen zien en getoetst op kans van slagen. Het gaat daarbij om voorstellen voor zelfstandige woonvormen voor ouderen (plan “Stokstaartjes”) en voor beschermd wonen voor bijvoorbeeld meervoudig complex gehandicapten, maar ook voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en voor mensen met autisme.

De oppositie sloot zich na een kort debatje ook aan. Zo is deze klus voor het college unaniem aangenomen door de raad. College u bent aan zet!

Fractie D66