zaterdag 24 juli 2021

P Politiek

D66: planning Wassenaarse schoolgebouwen rond

Het Integraal HuisvestingsPlan onderwijs (IHP) is in de raad van 15 oktober unaniem aangenomen. Het raadvoorstel is in twee raadsvergaderingen aan de orde gekomen en voorziet in de planning van nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van de Wassenaarse scholen. Het plan is geldig tot en met 2034

Het IHP was agendapunt in de laatste vergadering voor de zomervakantie en kwam ter afronding terug vorige week dinsdag. De behandeling in twee keer was nodig omdat er bij de eerste behandeling nadere vragen waren gesteld die opgehelderd moesten worden. Dat is gebeurd en vanaf nu zijn het plan en de Verordening de leidraad voor het college van B&W bij de toewijzing van aanvragen van de Wassenaarse schoolbesturen op het gebied van nieuwbouw, uitbreiding en/of renovatie van de gebouwen.

Sedert 2015 is de taakverdeling tussen het Rijk en de gemeenten op dit gebied wezenlijk veranderd. Tot dan waren de gemeenten ook verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de schoolgebouwen, maar die taak is toen overgegaan naar de schoolbesturen en die krijgen ook geld van het Rijk daarvoor. De beleidsgedachte is dat die taak het beste kan worden uitgevoerd waar men het beste zicht heeft op wat er moet gebeuren.
Het IHP helpt het college zijn wettelijke taak uit te voeren: voor de Wassenaarse scholen betekent dit onder andere dat bij het indienen en in uitvoering nemen van een bouwplan de geldende duurzaamheidsnormen moeten worden meegenomen; zo ook de scholen met een monumentale status: de Sint Bonifatiusschool, de Kievietschool en het Rijnlands Lyceum. Ook streeft het IHP onderwijs na dat “goed, divers en internationaal” is. “Onderwijs verschaft een gemeenschappelijke basis voor optimale talentontwikkeling en het fundament voor vervolgonderwijs en maatschappelijke participatie”, zo vervolgt het IHP. D66 is het daar volmondig mee eens!

Met betrekking tot het starten van een of meer vmbo-profielen in Wassenaar – naast het bestaande VMBO-T profiel - wordt bezien of er mogelijkheden zijn in relatie met bijvoorbeeld Voorschoten. Een eerder initiatief van een Haagse onderwijsinstelling een dependance te starten in Wassenaar strandde dit jaar. Organiseren van het onderwijs is niet de taak van de gemeente; wel mag van het college inspanning gevraagd worden een dergelijk initiatief dichterbij te brengen. In het Nederlandse onderwijsbestel is het organiseren van het onderwijs uitdrukkelijk de taak van de schoolbesturen. D66 is voor een initiatief de vmbo-profielen in Wassenaar uit te breiden.
Al met al is een belangrijk beleidsdocument beschikbaar voor het Wassenaarse onderwijs. Dat is goed nieuws!

Fractie D66.