vrijdag 30 oktober 2020

P Politiek

Lokale jeugdhulp: Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten op basis van de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gedachte was dat men zo sneller en efficiënter passende hulp kon organiseren. Dit bleek dit niet zo eenvoudig en er is landelijk sprake van enorme oplopende kosten. Wassenaar is helaas geen uitzondering. Hier zijn vele oorzaken voor aan te wijzen, zoals een toename van het aantal jeugdigen in jeugdhulp én van de zorgduur. De stijgende vraag wordt o.a. verklaard door steeds complexere problematiek bij ouders (multi- problem gezinnen) en toegenomen maatschappelijke en sociale druk.

Zorgplicht bij gemeente
Jeugdhulp is een openeinderegeling waarbij geen budgettair plafond wordt toegekend. Op basis van de jeugdwet heeft de gemeente zorgplicht. Uitgangspunt is: “Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.” Maar de mogelijkheden om sturing te geven aan de jeugdhulp zijn beperkt en complex doordat er veel verschillende wettelijke verwijzers zijn, zoals huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, jeugdconsulenten CJG Wassenaar en verschillende gecertificeerde instellingen.
Regionale en lokale maatregelen
Regionaal wordt er door Wassenaar samen met andere gemeenten en het inkoopbureau H10 opgetrokken om zo goed mogelijk invulling geven aan de zorgplicht en tevens de kosten te beheersen. In het actieplan jeugdhulp 2019-2021 van de gemeente worden enkele lokale maatregelen voorgesteld gericht op preventie, kostenbewuste toegang tot jeugdhulp, integrale jeugdhulp en begrenzing van jeugdhulp. Dit is dringend nodig om de financiële tekorten terug te dringen.

Standpunt van VVD Wassenaar
Kinderen en ouders die hulp nodig hebben, moeten op die hulp kunnen rekenen. Maar de jeugdhulp moet wel toekomstbestendig, betaalbaar en beheersbaar zijn. De VVD is van mening dat er in de preventie veel winst valt te behalen. Een pilot met een praktijkondersteuner jeugd-GGZ zal daar hopelijk aan bijdragen. Een andere factor die naar ons idee aan verdere besparing kan bijdragen is een groter kostenbewustzijn bij verwijzers en ouders. Dit betekent transparant zijn en inzage geven in de daadwerkelijke kosten. Dit kan bijdragen aan een zorgvuldiger afweging bij het doorverwijzen naar dure hulp en versterkt het eigenaarschap bij de ouders. De VVD is van mening dat de best passende hulp ontstaat als één hulpverlener de regie voert. Eén gezin, één plan, één regisseur. Met een overzichtelijke aantal hulpverleners, die een relatie opbouwen met ouder en kind en resultaatgerichte begeleiding en behandeling bieden. In nauwe afstemming met de ouder(s), die ook zelf een grote verantwoordelijkheid hebben en hier ook op gewezen mogen worden met, indien nodig en niet vrijblijvend, opvoedkundige ondersteuning. Maar ook met school en het sociale netwerk in de buurt. Kortom, een integrale en transparante benadering, waarbij iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, zodat onze jeugd zo veilig en gezond mogelijk op kan groeien.