zaterdag 24 juli 2021

P Politiek

D66: Huize Ivecke en de krakers

De eerste vergadering van de raad na het reces met onze nieuwe voorzitter burgemeester Leendert de Lange had een besloten deel waarin over het dossier huize Ivecke werd gesproken en uiteraard kan daar niets over worden gedeeld. Maar voorafgaand aan het besloten gedeelte stond een motie op de agenda met als titel “Motie ontruiming Ivecke” van VVD en CDA waarin kort samengevat het college werd verzocht spandoeken e.d. te verwijderen, krakers te bewegen zelf te vertrekken, het pand te ontruimen in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie, de officier van justitie op te roepen tot vervolging over te gaan en een krakersscan uit te voeren.

Tijdens het openbare debat over deze motie werd een ding kraakhelder: alle fracties staan op het standpunt dat aan de verloedering van het monument Huize Ivecke een eind moet komen, alleen verschillen de meningen over de gewenste aanpak richting de krakers.

Om verschillende redenen heeft de fractie van D66 de motie niet gesteund. De fractie acht het zinloos om het college op te roepen vlaggen en spandoeken te verwijderen. Want meteen doet de vraag zich voor: wanneer mogen vlaggen wel en wanneer niet wapperen? Er is ons inziens geen rechtsgrond op basis waarvan het college hiertoe bevoegd is. Hetzelfde geldt voor de oproep om “het pand te ontruimen”. Hier is de eigenaar aan zet en niet het college. De eigenaar kan met de wet in de hand de krakers eruit zetten. Ontruimen door de politie kan alleen als het pand aantoonbaar onveilig is; dan is ontruiming te regelen met een kort geding. En wat betreft de kraker scan: er is een (1) gekraakt monument dat is Huize Ivecke dus die scan is snel gemaakt. Kort en goed D66 ziet niets in een motie die het college oproept om iets te doen wat niet kan of overbodig is.

Tijdens de behandeling van de motie heeft de burgemeester nogmaals benadrukt dat het college alle geëigende middelen zal inzetten om het probleem op te lossen. Daar heeft de fractie van D66 alle vertrouwen in en derhalve werd de motie niet alleen niet gesteund om juridische gronden, maar ook omdat de motie overbodig werd geacht. Uiteraard volgen we het college op de voet bij de aanpak van dit taaie probleem. We zijn het over eens dat aan het verval van een prachtig Wassenaars monument een halt moet worden toegeroepen.

D66 fractie