dinsdag 28 september 2021

A Algemeen

College B&W Wassenaar spreekt voorkeur uit om park en Raadhuis De Paauw in eigen bezit te houden

De gemeente Wassenaar onderzoekt op welke wijze het eeuwenoude Raadhuis De Paauw voor de komende 20 jaar op een verantwoorde manier gebruikt kan worden. Het rijksmonument heeft namelijk grondig onderhoud nodig. Aan de buitenkant zijn de werkzaamheden al in volle gang en wordt het buitenwerk in zijn geheel gerestaureerd. Kijkend naar de toekomst heeft het college van burgemeester en wethouders een afweging gemaakt door verschillende toekomstscenario’s te onderzoeken. Het college B&W kiest ervoor om het monumentale pand in gemeentelijk eigendom te houden.

De beste waarborg om De Paauw als gebouw en raadhuis op een verantwoorde manier te behouden voor de toekomst en de kosten voor de gemeente zoveel mogelijk te beperken is om het Raadhuis niet af te stoten maar in eigen bezit te houden. Dat stelt het college van B&W van Wassenaar voor aan de gemeenteraad. Behoud van eigendom heeft wel gevolgen voor het gebruik en de invulling van het pand. De gedachte is om het pand deels door het gemeentebestuur te laten gebruiken en ruimtes tegen commerciële tarieven te verhuren. Met de keuze om De Paauw in gemeentelijk bezit te houden zet de gemeente een belangrijke stap naar de toekomst toe.

Keuze uit scenario’s
Richtinggevend voor deze keuze is het onderzoek dat het college van B&W heeft laten uitvoeren. Drie mogelijkheden zijn nader verkend en getoetst op toekomstbestendigheid. De drie varianten zijn een maatschappelijke, een culturele en een commerciële invulling. Hierbij is onderzocht en berekend hoe elke variant scoort op maatschappelijke, economische en financiële haalbaarheid. Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat verkoop van De Paauw als gebouw zelf geen positieve opbrengst oplevert. Een andere belangrijke conclusie is, is dat inwoners De Paauw graag in handen van de gemeente willen houden.

Sobere en doelmatige verbouwing
Verschillende ruimtes en vergaderkamers zijn geschikt voor (kort- en langdurige) verhuur tegen commerciële tarieven. Dit is mogelijk na de verbouwing en noodzakelijke aanpassingen van het interieur. Denk aan restauratie van cultuurhistorische elementen maar ook het wegwerken van achterstallig onderhoud zoals vervanging van installaties voor verwarming, elektriciteit en sanitaire voorzieningen. Hierbij hoort ook het plaatsen van een lift zodat het pand voor iedereen toegankelijk is. De gemeente betaalt de kosten voor de verbouwing, die sober en doelmatig wordt uitgevoerd. De berekeningen in het rapport gaan uit van een investeringsbedrag van 9 miljoen. De financiële consequenties voor de gemeentelijke exploitatie worden meegenomen in het opstellen van de begroting voor 2021. Het college van B&W wil de kapitaallasten van De Paauw verminderen door inkomsten via huuropbrengsten en het aanvragen van subsidie voor de restauratie.

Wensen uit de Wassenaarse samenleving
De Wassenaarse samenleving is actief betrokken bij de toekomst van De Paauw. Gedurende het brede participatietraject wordt De Paauw regelmatig als ‘Icoon van Wassenaar’ genoemd. De wens is om zowel huis als park vrij toegankelijk te houden voor de gemeenschap. Door ze zoveel mogelijk in samenhang te zien kunnen huis en park elkaar versterken. Ook hecht men grote waarde aan de historie van Prins Frederik die gekoppeld moet worden aan de uiteindelijke invulling van De Paauw. En: Maak het mogelijk om een kopje koffie of thee te kunnen drinken in De Paauw door een kleinschalige dag-horecavoorziening mogelijk te maken. Wensen die zijn geuit en opgenomen in het voorstel zijn: Behoud de Paauw als het centrum voor de lokale democratie, vergader- en werkruimten voor college van B&W en gemeenteraad en laat het pand intact als trouwlocatie. Tevens kunnen ruimtes worden ingezet voor cultureel medegebruik. De Paauw biedt een zeer geschikt decor voor cultuurbeleving, kunst, tentoonstellingen, exposities en concerten.

Metamorfose buitenzijde
Sinds februari 2018 laat de gemeente de buitenzijde van het Raadhuis restaureren met oog voor de waarde van dit unieke erfgoed. Als straks de doeken en steigers weg zijn, komt een prachtig gebouw tevoorschijn, waar Wassenaar trots op mag zijn. Door de metamorfose krijgt De Paauw het aanzicht terug van het prinselijk paleis uit 1858, de periode toen Prins Frederik de buitenplaats bewoonde. Ook het park is gerestaureerd en heeft haar historische allure terug. Het park blijft eveneens in eigendom van de gemeente die zorgt voor beheer en onderhoud. Daarmee blijft het park openbaar toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Besluitvorming
Het voorstel voor De Paauw wordt behandeld in de commissievergadering Fysieke Leefomgeving op maandag 30 september en voor besluitvorming voorgelegd in de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 15 oktober.