vrijdag 06 augustus 2021

A Algemeen

Verzoek COA tijdelijke plaatsing asielzoekers op landgoed Duinrell

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft bij de gemeente een verzoek ingediend voor tijdelijke opvang van asielzoekers op Landgoed Duinrell gedurende de periode van 30 september 2019 t/m 30 maart 2020. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek besproken en wil medewerking verlenen aan het verzoek van het COA, dit is mede ingegeven door ervaringen uit het verleden.

Het COA is blij dat er opnieuw, in goede samenwerking met Duinrell en de gemeente Wassenaar, tijdelijke opvang kan worden gerealiseerd op Duinrell. In de periode 1997 - 2018 heeft het COA elf keer eerder asielzoekers binnen de gemeente Wassenaar opgevangen.

Tijdelijk extra opvangplekken nodig
Het COA heeft behoefte aan extra capaciteit om onderdak te bieden aan asielzoekers, omdat het aantal asielzoekers de afgelopen maanden is toegenomen en door een toenemende druk op de opvangcapaciteit. De druk op de opvangcapaciteit wordt veroorzaakt doordat de huisvesting van statushouders achterblijft door krapte op de woningmarkt en de langere doorlooptijd van de asielaanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hierdoor blijven asielzoekers langer in de opvang bij het COA.

Opvang en instroom bewoners
Op Landgoed Duinrell worden deze winter maximaal 930 asielzoekers opgevangen. De komst van de asielzoekers zal vanaf 30 september geleidelijk plaatsvinden. In de periode 30 september tot en met 3 november 2019 zal dit gaan om maximaal 220 bewoners en aansluitend voor de periode 4 november 2019 t/m 30 maart 2020 kan dit aantal oplopen tot maximaal 930 bewoners. Zij zullen geleidelijk in Duinrell gehuisvest worden. De tijdelijke opvang vindt plaats op een apart gedeelte van het landgoed met een eigen in- en uitgang.

Communicatie met omwonenden
De gemeente heeft met het COA afgesproken dat zij zich zullen inspannen om wederom de opvang goed en veilig te laten verlopen met zorg en aandacht voor het creëren van draagvlak en een goede communicatie met de buurt en inwoners van Wassenaar. Om een goede omgang met de buurtbewoners rondom Duinrell te bevorderen, informeren de gemeente en het COA hen met een gezamenlijke bewonersbrief en een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden.