dinsdag 28 september 2021

P Politiek

Wat staat er deze week op de politieke agenda: Bestuurlijke en ambtelijke toekomst van Wassenaar

‘Wat staat er deze week op de politieke agenda?’. Het doel van deze rubriek is om de gemeentepolitiek wat dichter bij de burger te brengen. Alle besproken vergaderingen zijn in de Paauw of online te volgen. Hyperlinks naar de betreffende vergaderingen en vergaderstukken zijn in dit artikel opgenomen.Deze week staan er drie vergaderingen op de agenda. Een raadsvergadering en twee commissievergaderingen: Commissie Social Domein en Commissie Bestuur en Middelen. 

Over de raadsvergadering woensdaggavond is weinig te schrijven. Het is de 3e raadsvergadering op rij zonder inhoud: 8 hamerstukken over gemeenschappelijke regelingen. Deze regelingen zijn 22 mei besproken in de Commissie Bestuur en Middelen en dit leverde weinig discussie op; de reden dat het hamerstukken zijn geworden.

De commissie Sociaal Domein behandelt drie onderwerpen. Als gecombineerd onderwerp staat de subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en beleidsnota voor- en vroegschoolse educatie op het programma. Het tweede onderwerp betreft de huisvestingsregeling 2019-2023. Hierin staat beschreven hoe (sociale) woningen binnen Wassenaar verdeeld worden. Deze regeling is eerder besproken en komt na een consultatieronde terug met enkele aanpassingen. De eerste onderwerpen zijn weinig controversieel. Het derde onderwerp is dit wel, maar betreft beleid wat regiobreed is opgesteld en daardoor grondig doorvlochten is. Bovendien is dit onderwerp al eerder behandeld; er valt dit maal niet veel discussie meer te verwachten.

Donderdag 6 juni staan meer onderwerpen op de agenda en valt ook meer vuurwerk te verwachten, met name over het onderwerp ‘Versterken realisatiekracht gemeente Wassenaar’. De gemeente (en de provincie) constateren al tijden dat het in Wassenaar qua bestuur allemaal niet echt lekker loopt. Het functioneren van en de samenwerking met werkorganisatie Duivenvoorde verloopt gebrekkig en de recente koerswijziging van Voorschoten richting Leiden voorspelt weinig goeds voor de toekomst. Een herziening van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie is nodig. Rijnconsult adviseert om een deel van de ambtenaren weer terug te halen naar Wassenaar en de meer uitvoerende taken bij werkorganisatie Duivenvoorde te laten. Helaas is Wassenaar niet de enige baas van werkorganisatie Duivenvoorde, maar heeft zij ook met Voorschoten te dealen. Het gevraagde besluit wat voorligt is dan ook om ‘een traject te starten om tot een bestuurlijke toekomstvisie te komen’. Ondanks dat het slechts een besluit tot een onderzoekstraject is, kunnen we wellicht wel al een glimp opvangen hoe iedereen in de wedstrijd zit.

Naast de ‘realisatiekracht’ wordt de jaarrekening 2018 behandeld. Ook is er een wijziging aan ‘Verordening rechtspositie raads- en commissieleden’ naar aanleiding van recente wetgeving. Tot slot heeft de gemeente een nieuwe accountant nodig en ligt er een voorstel voor het ‘programma van eisen’ voor.