maandag 03 oktober 2022

P Politiek

D66: Voorlinden, handhaven maar ook oplossen!

In de vergadering van de raadscommissie Fysieke Leefomgeving van begin deze maand heeft D66 aandacht gevraagd voor het slepende probleem van het illegale parkeerterrein van museum Voorlinden. D66 wilde graag met de commissie debatteren en tevens het college bevragen. Voor de raad van 21 mei kondigde de fractie een motie aan.

Waar gaat het nu precies over? Met de opening van het museum Voorlinden ontstond behoefte aan aanvullende parkeergelegenheid op het eigen terrein. Het museum legde zonder vergunning dit parkeerterrein aan; maart dit jaar is goedkeuring achteraf afgewezen. Aan de basis van deze beslissing ligt een unanieme motie van de raad van juli 2018 waarbij het college de opdracht krijgt een handhavingsprocedure te starten; met als eindresultaat het verwijderen van het parkeerterrein. Ook D66 heeft die motie destijds gesteund; dat voor alle duidelijkheid! Immers handhaven is het rechtsmiddel dat in beginsel moet volgen op niet naleven van afgesproken regels.
Het college heeft medio april een belangrijke volgende stap gezet door de handhaving daadwerkelijk in gang te zetten met een brief waarin het museum de opdracht krijgt het gebruik op korte termijn te stoppen en uiterlijk 15 juli het parkeerterrein te hebben verwijderd; bij niet naleving volgt in beide gevallen een geldboete.

Met erkenning van die bestuurlijke en juridische werkelijkheid en wetende dat de buurtvereniging en de omwonenden blijvend aandacht vragen voor deze kwestie, wil D66 het voortouw nemen in de coalitie bij het zoeken naar een voor alle partijen bevredigende oplossing. Zo kwam de fractie met de motie waarin het college de opdracht krijgt werk te maken van een duurzame oplossing die goed is voor alle belanghebbenden: inwoners, museum en gemeente. Concreet: het museum heeft tot 1 december dit jaar de tijd de impasse te doorbreken door aantoonbaar stappen te zetten die leiden naar een situatie die daadwerkelijk uitzicht biedt op een oplossing. Voorlinden heeft daar ook een aanvang mee gemaakt. Gezocht wordt naar een oplossing die uiteraard voldoet aan de wettelijke eisen, maar ook rekening houdt met de naaste omgeving. Tot die tijd kan dan het parkeerterrein in gebruik blijven en zo dus gedoogd als het ware. De reductie van de directe overlast die het 24/7 openbaar toegankelijke parkeerterrein zal blijven opleveren - zowel tijdens al buiten openingstijden van het museum - is onderdeel van het proces naar de eindoplossing, zo zegt de motie.
Al met al voor het college een stevige opdracht die vraagt om actief optreden in de driehoek gemeente, museum en inwoners.

Ritske Bloemendaal
Fractievoorzitter D66