woensdag 27 oktober 2021

P Politiek

D66: Bouwen en Sociale Woningbouw

Op verzoek van de fracties van D66 en de PvdA zijn in april de wethouders die bouwen en wonen in hun portefeuille hebben, bevraagd in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving (FL) over de stand van zaken rond de uitvoering van de Kaders woningbouwprogrammering Wassenaar. Dit gebeurde naar aanleiding van het voornemen van het College het O&O-gebouw te verkopen.

Waarom namen beide partijen dit initiatief? Het College schreef een brief naar de raad met daarin het voornemen het O&O-gebouw te gelde te maken. Lezers van deze krant kennen dit gebouw als Wassenaarder als geen ander: of als school of later als het gebouw waarin de wijkvereniging en de scouting hun plaats hadden. Ook het slot van het verhaal kennen velen maar al te goed: achterstallig onderhoud, grote dure opknapbeurt en daarna leegstand; nu alweer voor meer dan een jaar. Dus lijkt zo op het eerste gezicht snelle verkoop de aangewezen weg om een einde te maken aan dit slepende proces. Verspilling van overheidsgeld zijn ook wij tegen. Ook in de raadscommissie FL was daar geen enkele twijfel over. Maar waar gaat het dan wel over? De echte vraag die hieronder ligt, is de vraag naar een integrale benadering van de Bouw- en Sociale Huisvestingsbehoefte in Wassenaar.

D66 pleit sterk voor deze integrale aanpak en dringt zo aan op een overkoepelende aanpak. Deze manier van werken moet er toe leiden dat aan de hand van de eerder genoemde Kaders woningbouwprogrammering Wassenaar nu voortvarend stappen worden gezet om te komen tot een samenhangend eindbeeld. Dat eindbeeld moet inzicht geven in welke woningbouwopdracht waar te realiseren, zodat voor álle doelgroepen op de best passende en beschikbare plekken wordt gebouwd (sociale bouw, incl. beschermd wonen en bouw voor middeldure huur en koop). Wij zijn van mening dat daarbij ook – in het kader van de bevordering van de zelfredzaamheid van inwoners – uitdrukkelijk aandacht moet worden gegeven aan de inpassing van maatschappelijke organisaties en verenigingen in bestaande of nieuwbouw. Daarbij moet zorgvuldig gewikt en gewogen worden wie voor zelfstandige exploitatie in aanmerking komt. Al met al ook een van de uitgangspunten van het coalitieakkoord. En zo is de cirkel rond: de eventuele verkoop van het O&O-gebouw moet passen binnen dit integrale beleidskader.

Het college gaat aan de slag en zal de uitkomsten terugkoppelen. Gelijktijdig kan zo worden gemonitord – terwijl het plaatje helder wordt - wat te doen met het O&O-gebouw. We houden de vinger aan de pols!