vrijdag 24 september 2021

P Politiek

D66 brengt en houdt Wassenaar op orde

Wassenaar - D66 is blij met de begroting voor 2018 die deze week in de Wassenaarse Gemeenteraad wordt besproken. De begroting is goed op orde, ons huishoudboekje klopt structureel. Dat wil zeggen: Wassenaar geeft niet meer uit dan er binnen komt. Met D66 voor het eerst op de financiële wethoudersstoel (eerst Sabine Verschoor, dan Freddy Blommers) hebben B&W de afgelopen tijd evenwicht gevonden tussen zorgvuldig omgaan met de reserves en gericht investeren in maatschappelijk noodzakelijke projecten.

Het gaat bij de beoordeling van het beleid niet alleen om de getallen. De cijfers moeten op orde zijn, maar het gemeentebestuur beheert al dat geld met een doel. We willen ervoor zorgen dat Wassenaar de mooiste woongemeente van Zuid-Holland blijft en dat zorg, onderhoud van de openbare ruimte, duurzaamheid, scholen, sport en cultuur in ons dorp op topniveau blijven functioneren.

Achterstallig onderhoud inlopen
Intussen is er nog wel degelijk iets aan te merken op de staat van het dorp. Laten we reëel zijn: vergeleken met de rest van Nederland valt het allemaal nog wel mee, maar er is achterstallig onderhoud. D66 wil dat inlopen, zoals nu al gebeurt. Wij juichen het huidige beleid toe – ook al leidt al dat onderhoud soms tijdelijk tot hinder voor onze inwoners. Wassenaar knapt flink op. En laten we heel erg duidelijk zijn: als de achterstand is ingelopen, moet de gemeente het groen, de wegen en haar gebouwen in de toekomst ook op orde houden!

Begroting op orde
Het op orde krijgen en houden van de begroting is intussen niet vanzelf gegaan. Al vorig jaar besloot de gemeenteraad een flink aantal bezuinigingen door te voeren. Die beloofde besparingen zijn inmiddels gerealiseerd. Daarbij hebben we ervoor gezorgd dat de besparingen zo min mogelijk nadelige gevolgen hebben gehad voor de doelgroepen van ons maatschappelijk en sociaal beleid. De bezuinigingen waren nodig omdat de we de afgelopen jaren structureel steeds minder geld ontvingen van het Rijk. – een ontwikkeling waar, als het nieuwe kabinet doet wat het nu lijkt te beloven, nu een eind aan is gekomen. Hoe dan ook, het is de afgelopen periode gelukt de OZB niet te verhogen (kom daar maar eens om in andere gemeenten...) en de afvalstoffenheffingen zijn flink gedaald.

We stelden al vast dat niet alleen de jaarlijkse inkomsten en uitgaven keurig in evenwicht zijn, maar dat ook onze spaarpot, de reserves en voorzieningen, er gezond bij staat. Dat is geld dat we voornamelijk hebben overhouden uit het verleden, door zuinig (soms té zuinig) beleid – één van de oorzaken trouwens van het achterstallig onderhoud waar we nu zo hard aan werken.

Tijd voor nieuwe ambities
De begroting voor 2018 geeft een voortzetting van het succesvolle huidige beleid. Geen grote nieuwe plannen; laten we eerst maar eens zien in hoeverre het huidige beleid succesvol is. Tijd om samen met de kiezers na te denken over de nieuwe ambities voor Wassenaar, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Bovendien heeft de gemeente nog een paar forse klussen op haar bordje, zoals het restaureren van het (al te lang verwaarloosde) Raadhuis De Paauw en het uitstippelen van een nieuwe toekomst voor een cultureel centrum zoals de Warenar. Genoeg te doen – de komende periode, de laatste maanden van de huidige collegeperiode en vooral na de komende raadsverkiezingen, in maart 2018. Daar komen we binnenkort op terug, als we ons verkiezingsprogramma publiceren.

Fractie D66