dinsdag 30 november 2021

P Politiek

Wassenaar heeft positief rekeningresultaat over 2016

Wassenaar - Wassenaar sluit het boekjaar met een voordelig rekeningresultaat van € 1,328 miljoen. Dat blijkt uit de jaarrekening 2016. Wethouder Freddy Blommers (financiën): ,,De financiële positie van Wassenaar is goed. De stand van de reserves is ten opzichte van de begroting ongewijzigd gebleven, namelijk ruim € 59 miljoen. De liquiditeitspositie is zelfs verbeterd ten opzicht van de verwachtingen bij de begroting 2017. De liquiditeiten/banksaldi zijn met een kleine € 1,5 miljoen toegenomen.” In de jaarrekening 2016 legt de gemeente Wassenaar verantwoording af over de uitgaven van het afgelopen jaar. Zo ziet u wat er in 2016 met uw belastinggeld is gebeurd. Zijn alle doelen behaald? Welk prijskaartje hangt daar aan, en bleven deze uitgaven binnen de begroting?

Goed wonen in Wassenaar
Wassenaar staat er in veel opzichten goed voor. In 2016 zijn wij niet voor niets opnieuw uitgeroepen tot beste woongemeente van Zuid-Holland, door weekblad Elsevier. Wij hebben een uniek woon- leefklimaat. Het groene karakter, de centrale ligging binnen de Randstad, een goede mix van horeca, winkels en cultuur, uitstekende sportvoorzieningen, veiligheid, de grote vrijwilligerskracht. Ook in 2016 heeft dit college weer geïnvesteerd in de kwaliteit en leefbaarheid van Wassenaar.

Groen
Het groene karakter van Wassenaar wordt op waarde geschat: in september wonnen wij brons tijdens de Nationale Groencompetitie van Entente Florale. Wassenaar heeft in potentie goud in handen. Om Wassenaarders zelf ook aan de slag te laten gaan met groen in hun omgeving, is de gemeente in 2016 gestart met de campagne ‘Meedoen met Groen’ en de ‘Groene Paauw.’

Samenwerken in Wassenaar
Een goed voorbeeld van burgerinitiatief is het nieuwe parkeerterrein aan de Dr. Mansveltkade. Betrokken Wassenaarders richtten samen het Mansvelt Comité op. De gemeente heeft het plan in samenspraak met het Mansvelt Comité verder ontwikkeld en uitgevoerd . Het resultaat is in het najaar opgeleverd. Een fraai geheel, met bijzondere aandacht voor de fietsers. Dankzij een aparte in- en uitrit is ook de verkeersveiligheid op de Dr. Mansveltkade (Oostdorp) verbeterd.

Frisse uitstraling Centrum en verkeersveiligheid fietspaden
In 2016 is een begin gemaakt met de uitvoering van het Centrum Verkeersplan. De Molenweg, de Korenlaan, het Molenplein, de Gravestraat werden heringericht. Hierdoor krijgt het centrum een frisse uitstraling.

Betere doorstroming N44
Lobbyen en creëren van draagvlak voor een betere doorstroming van de N44 heeft voor ons prioriteit. Wij hebben hierover het afgelopen jaar met diverse stakeholders en belanghebbenden gesproken, met als resultaat dat de N44 op vele regionale en bestuurlijke agenda’s staat.

Klimaat en duurzaamheid
Een dwarsdoorsnijdend thema van het coalitieakkoord is duurzaamheid. Een belangrijke stap is in 2016 gezet door het vaststellen van het Klimaatprogramma 2016-2019 door de raad. De gemeente stelt bij inkoop en aanbesteding van producten en diensten steeds vaker duurzaamheidseisen. Ook is het netwerk van openbare laadpalen uitgebreid, om inwoners in de gelegenheid te stellen om over te schakelen op elektrisch rijden.

Groene buffer
Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben een Masterplan gemaakt voor de bouw van 5000 woningen op voormalig vliegveld Valkenburg. Dit is een bedreiging voor de groene verbindingszone tussen Katwijk en Wassenaar: de laatste open plek die het strand nog verbindt met het Groene Hart. De gemeente Wassenaar wil deze unieke plek openhouden en beschermen tegen de oprukkende bebouwing. Hier heeft Wassenaar zich in 2016 voor ingezet door onder andere een alternatief plan te presenteren. Met succes: het Masterplan wordt aangepast. De bijbehorende ontwikkelingsstrategie is van tafel en het uitgangspunt is bouwen van Noord naar Zuid.

Sportief dorp
Wassenaar is bij uitstek een sportief dorp. Sport draagt bij een goede gezondheid. Sport verbroedert bovendien. In nauwe samenwerking met de sportverenigingen en het Wassenaars Sportcontact is een nota sportbeleid opgesteld. Doelstelling is: het bevorderen van een gezonde levensstijl voor alle inwoners. In 2016 is deze nota door de gemeenteraad vastgesteld. Incidenteel is er extra geïnvesteerd in de beschikbare accommodaties, zoals bijvoorbeeld de renovatie van tennisbanen.

Wassenaar zijn we samen
Verbinding van inwoners binnen Wassenaar, zien wij ook terug in initiatieven zoals Wassenaar Ontmoet en Wassenaar zijn we Samen. Buurt- en wijkverenigingen, bewonerscommissies en maatschappelijke organisaties komen op uitnodiging van de gemeente Wassenaar bijeen om elkaar te ontmoeten. Ze komen vooral bijeen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Transformatie Sociaal Domein
De transitie - de daadwerkelijke overgang van taken voor Jeugd, WMO en Participatie naar de gemeente - is achter de rug. Nu deze basis staat, is in 2016 de ontwikkeling van het Sociaal Domein een nieuwe fase in gegaan, namelijk de transformatie. Met de transformatie wordt beoogd dat betaalbare, hoogwaardige zorg, hulpverlening en sociale zekerheid zo dicht mogelijk rondom en mét de cliënt zelf wordt vormgegeven.

Lokale economie
Op verschillende manieren heeft de gemeente Wassenaar zich in 2016 ingezet voor een sterke lokale economie. Belangrijk in dit kader is het vaststellen van de Economische Visie. In 2016 is gestart met het Toeristisch Overleg. Met het Toeristisch Overleg bundelen we de krachten van de gemeente Wassenaar en Voorschoten en van de ondernemers uit beide gemeenten. Dit met als doel om toerisme en recreatie te versterken. Wassenaar mocht in 2016 voor de zevende keer de Blauwe Vlag hijsen op de Wassenaarse Slag. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden die voldoen aan strenge internationale beoordelingseisen. Dat Wassenaar opnieuw de vlag kon hijsen, bevestigt zichtbaar voor iedereen dat ons kleinschalige familiestrand niet alleen mooi en gezellig is, maar ook schoon en veilig.