dinsdag 16 augustus 2022

P Politiek

DLW en cultureel centrum de Warenar in Wassenaar

Wassenaar - Op 19 april 2017 werd in de gemeenteraad Wassenaar een zogenaamde raadpleegbrief besproken. De raadpleegbrief ging over de toekomst van het cultureel centrum de Warenar.

Over een raadpleegbrief wordt geen besluit genomen maar de inhoud van de brief geeft het college een “carte blanche” om te doen wat zij willen. Het gevolg is dat met instemming van alle aanwezige raadsleden (helaas was de fractie van DLW door omstandigheden afwezig) het gebouw zal worden afgestoten waardoor de toekomst van het culturele leven in Wassenaar feitelijk om zeep geholpen wordt. Om de activiteiten elders voort te zetten zag het college wel mogelijkheden zonder exact aan te geven wat die mogelijkheden dan wel zijn. Democratische Liberalen vinden dit onacceptabel.

Politieke partijen hadden een motie kunnen indienen om dit alles te voorkomen. Om onbegrijpelijke redenen is dat niet gebeurd. De Vrienden van Wassenaar en de Stichting beheer Warenar konden ondanks ijzersterke bijdragen geen ander standpunt bewerkstelligen.

De gemeente Wassenaar is eigenaar van de opstallen van de Warenar maar zij pacht de gronden van de RK parochie Augustinus. Doordat de gemeente Wassenaar wel voorzieningen voor onderhoud heeft getroffen maar ruim 20 jaar lang geen onderhoud aan het cultureel centrum de Warenar heeft uitgevoerd is er willens en wetens een probleem veroorzaakt. Er is een gat in het dak ontstaan en dat is voor het college dan de reden om het gebouw af te stoten. Als extra argumenten wordt nu aangevoerd dat een renovatie ruim 2 miljoen kost en dat de bezettingsgraad (ca 11%) erg laag is.

Maar dat laatste is dan wel weer het gevolg van het feit dat het college veel gebruikers heeft weggejaagd door hun huurcontract op te zeggen waardoor er inderdaad sprake is van een onderbezetting maar de theaterfunctie heeft een ongekende bezettingsgraad van 87%.

De gereserveerde gelden welke eerst waren voorzien voor het onderhoud aan het onroerend goed, in bezit van de gemeente Wassenaar, worden nu niet gebruikt om het gat in het dak te dichten maar zij worden gebruikt om het door wanbeleid ontstane gat in de financiën te dichten.

Jarenlang is er geld gereserveerd voor onderhoud van voorzieningen maar vanwege het afwezig zijn van onderbouwde onderhoudsplannen was men in 2014 gedwongen om maar liefst 9,3 miljoen aan voorzieningen in de algemene reserve te laten vrijvallen. Jarenlang waarschuwde de accountant zowel de coalitie onder leiding van de VVD alsmede die olv WWW al dat de onderbouwing van onderhoudsplannen van voorzieningen onvoldoende was en dat er nieuwe onderhoudsplannen gemaakt moesten worden..

In 2013-2014 kwam DLW in de coalitie en op initiatief van DLW werd de eerste stap gezet in wat genoemd werd de Operatie Schoon Schip, het op orde brengen van de Wassenaarse financiën alsmede de onderhoudsplannen te actualiseren. In 2014 onder leiding van de coalitie CDA/D66/GL/PvdA en Passie volgde de tweede fase van de Schoon Schip operatie. In plaats van het op orde brengen van de onderhoudsplannen gebruikte deze coalitie, in de jaren die erop volgden het geld, om de financiële gaten te dichten die door hun wanbeleid ontstonden.
DLW zal in de komende raadsvergadering met een motie komen om te bewerkstelligen dat de Warenar behouden kan worden en dat daarmee het culturele leven in Wassenaar “gered” wordt.