vrijdag 24 september 2021

P Politiek

D66 is blij met begrotingsdiscussie - tot nu toe

Wassenaar - Wassenaar staat er goed voor, met een sterk bestuur en gezonde financiën. De problemen die tijdens de behandeling van de gemeentebegroting op 2 november jl. de revue passeerden waren grotendeels luxe problemen (‘hoe om te gaan met onze riante reserves?’) en verder vooral het product van nijver zoeken, door de oppositie, naar mogelijkheden om toch nog dwars te kunnen liggen. Zoals de ‘scherpe vragen’ van een raadslid naar ons gemeentelijk banksaldo. Alsof dat ook maar iets zegt over de financiële gezondheid van een overheidsinstelling zoals een gemeente! Laten we het maar gewoon hardop zeggen: Wassenaar staat er riant voor – financieel in elk geval.

Er is dan ook alle aanleiding om in elk geval een deel van dat geld te gebruiken voor onze openbare voorzieningen, voor het doel waarvoor we het hebben ontvangen van het Rijk en van onze inwoners. Jarenlang hebben we, als gemeente, het belang van onze spaarpot zwaarder laten wegen dan, bijvoorbeeld, de kwaliteit van de openbare ruimte. Van dat te voorzichtige beleid, waar de Wassenaarse burgers de last van ondervinden, neemt het huidige college afscheid en D66 is het daar hartgrondig mee eens.

Losse eindjes
Op 9 november zal de gemeenteraad nog een paar losse eindjes moeten afhechten, maar aan het eind van de discussie op 2 november was wel al duidelijk dat de Raad eensgezind van mening is dat de OZB-opbrengst in 2016 niet meer zal mogen stijgen, ten opzichte van 2016, dan met het inflatiepercentage. Dat betekent een taakstelling voor het college, er zal voor 360.000 euro moeten worden bezuinigd. Ondanks bedenkelijke blikken van achter de collegetafel: wij zijn vol vertrouwen dat dat gaat lukken.

Nog een positieve constatering: bij alle politieke verschillen die er natuurlijk zijn – gelukkig maar – bleef de onderlinge sfeer tussen de raadsfracties gemoedelijk. Logisch, zou je zeggen, bij zo’n riante uitgangspositie. Maar we hebben het weleens anders meegemaakt...

In haar begrotingsspeech had D66-fractievoorzitter Eva Kernkamp het motto van het college al samengevat: ‘ Opgeruimd staat netjes’. Zo gaf ze aan dat nog meer efficiencyvoordeel te bereiken zal zijn door de verhuizing van de ambtenaren naar een gemeenschappelijk kantoorgebouw. Voor wat betreft nog te realiseren projecten legt D66 veel nadruk op de te ontwikkelen plannen voor het Havengebied, als centrum voor toerisme en economie. Daar zou als het ware een Wassenaarse variant van de Amsterdamse Westergasfabriek kunnen worden opgezet. In een breed gesteunde motie dringt D66 aan op het snel vaststellen en invoeren van een Integraal Onderwijshuisvestingsplan.