dinsdag 11 augustus 2020

R Rubrieken

Ingezonden: Inspreektekst Drs. Philip Leembruggen

Wassenaar - Geachte Burgemeester, Wethouders en Raadsleden, Met name tot U , Raadsleden, wil ik mij richten. Zoals sommigen onder U zich nog wel herinneren is de WOZ en OZB problematiek mijn ding. In 2005/6 heb ik met succes de Waarderingskamer betrokken bij de toenmalige WOZ taxaties, die in Wassenaar volkomen uit de hand gelopen waren. Nu gaat het vooral over de Begroting, de Woonlasten en de OZB.

Mevrouw Erwich, ik ben blij U weer in de VVD fractie achter de tafel te zien, U bent in ieder geval iemand die voldoende van de OZB begrijpt, gezien Uw motie indertijd, welke uiteindelijk voor enige reparatie heeft gezorgd van een veel te hoge OZB. Ik neem dan ook aan dat de passage in de Wassenaarse Krant, ik citeer: “Zo is nu al rekening gehouden met een OZB-verhoging, terwijl de Raad er nog over moet besluiten. Een verhoging waar de VVD niet mee kan instemmen”, van Uw hand is, en waar U hopelijk aan zult vasthouden.

Trots kondigt het College aan, dat de woonlasten per saldo omlaag gaan. Naast een verhoging met een door het CPB geraamde indexatie van 1,0 % van belastingen en rechten, wordt voor 2017 een aangepaste versie van de woonlastenbenadering toegepast. Dat houdt in een gedeeltelijke compensatie van lagere opbrengsten uit de afvalstoffen- en rioolheffing met een hogere OZB opbrengst. Hoger door de 1,0 % indexatie en een waardestijging van 5,1 % voor woningen (ik laat de niet woningen even buiten beschouwing).

Deze woonlastenbenadering lijkt een vondst, maar is een niet-acceptabele compensatie van lagere met hogere opbrengsten. Waarom:

  • Het is een woonlastenbenadeling van huiseigenaren; dat is een ongekende ongelijke behandeling van de inwoners van Wassenaar.
  • Als het tarief van Afvalstoffenheffing al omlaag gaat, dan dient dat voordeel voor alle Wassenaarders te gelden en dient dat niet voor huiseigenaren voor het grootste deel ongedaan te worden gemaakt door een OZB verhoging; overigens gaat het tarief van de Rioolheffing niet omlaag, maar iets omhoog.
  • Het is een oneigenlijke, ongewenste en mogelijk ook niet toegestane OZB verhoging. Het tarief hoort immers verlaagd te worden bij gestegen WOZ-waarden om de OZB inkomsten op peil te houden, waarbij indexatie altijd wenselijk en toegestaan is. Mogelijk zal ik dit voorleggen aan de Waarderingskamer, de weg ken ik inmiddels.
  • Berekeningen hoe het uitpakt bij verschillende WOZ waarden zeggen niet zoveel, immers de waardestijging van de WOZ-waarden van 5,1 % is een gemiddelde, een flink aantal krijgt een hogere waardering en is als gevolg daarvan extra de pineut! Onacceptabel!
  • Het lijkt wel of de Watersysteemheffing eigenaren, die ook gebaseerd is op de WOZ-waarde en die bijna een kwart bedraagt van de OZB in alle beschouwingen en berekeningen vergeten wordt.
  • Ook mag niet vergeten worden, dat de waardestijging van de WOZ ook effect heeft op de inkomstenbelasting: huurwaardeforfait in Box 1 en de belasting in Box 3 van woningen, die niet de eigen woning zijn, en tenslotte ook nog de Successie belasting. Als daar dan ook nog een hogere OZB bijkomt, dan is dat toch wel verwerpelijk!
  • Ook nog is het College zo eerlijk om staatjes en grafieken te tonen met vergelijking van de woonlasten met andere gemeenten. Bij de meerpersoonshuishoudens komt Wassenaar verreweg als hoogste uit de bus, niet iets om trots op te zijn.

Tenslotte, als het gaat over interen op ons vermogen en de reserves (kritiek daarop en vragen daarover laat ik graag over aan de fracties): in de Balans per eind 2016 bedragen de vastgelegde activa bijna 60 miljoen. Hoe kan je dan spreken over een vrij besteedbaar deel van 31 miljoen, terwijl de totale reserves (eigen vermogen) 56 miljoen bedragen? Waar is overigens staat C, waarin de materiële vaste activa zouden zijn gespecificeerd?

Dank voor de mij geboden gelegenheid om U een en ander voor te houden in deze belangrijke Raadsvergadering.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief